Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 13.04.2021, 12:16

Лісовогринівецький ліцей

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Шкільний психолог

Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність

психологічної служби в системі освіти (їх наявність є обов'язковою

в кабінеті практичного психолога)

 

1. Етичний кодекс практичного психолога.

2. Декларація прав людини.

3. Конвенція про права дитини

 

 Закони України

1. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП).

2.      Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 р.
№ 103/98-ВР).

3.      Закон України «Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 р. № 2628-ІП).

4.      Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. №
651-XIV).

5.      Закон   України   «Про   позашкільну   освіту   (від   22.06.2000   р.
№ 1841-III).

6.   Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування» (від 11.01.05).

7.  Конституція України.

 

           Постанови Кабміну

 

1.     Постанова КМУ «Про поліпшення вихо­вання, навчання, соціального захисту та ма­теріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226).

2.           Постанова Кабміну України «Про затвер­дження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.97 за №346).

3.           Постанова Кабміну України про «Поря­док виплати надбавок за вислугу років педа­гогічним та науково-педагогічним працівни­кам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.01 за №78).

4.           Постанова КМУ»Про перелік кваліфіка­ційних категорій і педагогічних звань педаго­гічних працівників» (від 26.04.03 № 632).

 

 Накази  Міністерства освіти і науки України

1. Про затвердження Положення про психологічну службу системи
освіти України (наказ від 03.05.1999 р. № 127).

2.       Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи
освіти України (наказ від 07.06.2001 р. № 439).

 

3.          Про  затвердження  Типового  положення  про  центри  практичної
психології і соціальної роботи (наказ від 15.08.2000 р. № 386).

4.          Про   внесення   змін   і   доповнень   до   нормативів   чисельності
практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від
15.06.2004 р. № 1/9-324).

5.          Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх
ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р.
№ 1/9-352).

6.          Про  зарахування  часу  роботи  на  посаді   «психолог»  до  стажу
педагогічної   роботи   практичних   психологів   загальноосвітніх   та   інших
навчальних закладів (лист від 18.05.2001 р. № 1/9-193).

 

7.                Про   атестацію   практичних   психологів   (соціальних   педагогів)
загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і
соціальної роботи (лист від 13.12.2001 р. № 1/9-439).

8.                Про    затвердження    Положення    про    психологічний    кабінет
дошкільних,   загальноосвітніх   та   інших   навчальних   закладів   (наказ   від
19.10.2001р. №691).

9.  Про  затвердження  Положення про  експертизу  психологічного  і
соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах
Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. № 330).

10.  Про найменування посад, розміри посадових окладів, тривалість
щорічної відпустки працівників психологічної служби /лист від 30.10.2003 р.
№ 1/9-488).

11. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України
з питання «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи
освіти України» (наказ від 12.05.2004 р. № 386).

12. Про   затвердження   «Стратегії  розвитку   психологічної   служби
системи освіти України на період до 2008 р.» (наказ від 17.09.2004 р. № 734).

13. Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів (лист від 14.02.2005 р. № 1/9-64).

14.    Про    визначення    порядку    присвоєння    педагогічних    звань
педагогічним працівникам (наказ від 04.07.2005 р. № 396).

15.    Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і
соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 08.12.2005 р. № 1/9-701).

16.    Про  затвердження  умов  проведення  всеукраїнського  конкурсу
«Кращий   працівник   психологічної  служби   системи   освіти»   (наказ   від
27.12.2005 р. №767).

17.     Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових
заходів  щодо  профілактики  та  запобігання  жорстокому  поводженню  з
дітьми».

 

Листи Міністерства освіти і науки України

 

1.           Лист МОН України № 1/9-667 від 23.08.06 «Про вжиття вичерпних
заходів,  спрямованих  на дотримання законодавства  щодо  захисту  прав неповнолітніх».

2.           Лист МОН України №  864  від 28.12.2006  «Про  планування
діяльності   та   ведення   документації   соціальних   педагогів,   соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».

3.           Лист Мон  України №   1/9-448  від 27.07.07  «Про  проведення
психологічних  та  соціологічних досліджень  серед учасників  навчально-виховного процесу».

4.           Лист МОН України №   1/9-479 від   15.08.07  «Про  нормативи
чисельності  практичних  психологів  та  соціальних  педагогів  навчальних закладів».

5.           Про планування діяльності, ведення до­кументації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за №1/9-352).

6.           Про тривалість робочого тижня (від 27.11.2000 за №109).

7.           Про зарахування стажу роботи на посаді «Психолог» до стажу педагогічної роботи прак­тичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).

8.           Про освітній та кваліфікаційний рі­вень практичних психологів і соціальних пе­дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-701).

9.           Про тривалість робочого тижня прак­тичних психологів, соціальних педагогів (від 27.11.2000за№109).

10.  Про тривалість робочого тижня прак­тичних психологів спеціальних загально освітніх навчальних закладів (від 14.02.05 за №1/9-64).

11.  Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479

 

Накази та листи Головного управління освіти і науки обласної та районної держав­ної адміністрації

Збірники нормативно-правових документів

1. Збірник нормативно-правових докумен­тів психологічної служби освіти України / Упо-ряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко. — К.: Ніка-Центр, 2004. — 340 с.

2.   Збірник нормативно-правових доку­ментів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Ніка-Центр, 2005. — 436 с.

3.   Збірник нормативно-правових докумен­тів психологічної служби та ПМПК системи ос­віти України: 2005/06 навчальний рік/Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 224 с.

4.   Збірник нормативних документів з без­пеки життєдіяльності. — К.: Основа, 2007.

5.   Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПКсистеми освіти Ук­раїни/Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівсь­ка. — К.: Шкільний світ, 2008. — 256 с.

Інші регламентуючі документи

1.   Посадова інструкція практичного психо­лога дошкільного навчального закладу.

2.   Паспорт психологічного кабінету до­шкільного закладу.

3.   Наказ про призначення завідуючого пси­хологічним кабінетом.

4.   Графік роботи, затверджений керівником закладу.

5.   Циклограма, затверджена керівником закладу.

6.   Інструкція з охорони праці на робочому місці для вихователів і працівників навчально­го закладу.

Інструкція з електробезпеки.

 

 

Документація

1. Нормативно правова:

>             Закони України

>             постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

>             накази

>             розпорядження

>             положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України

>             Етичний кодекс психолога

>             Положення про психологічну службу в системі освіти України

>             Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.   Навчально-методична:

>     підручники

>      навчально-методичні посібники

>             збірники методичних рекомендацій

>             навчальні програми (плани)

>             фахові періодичні видання

3.   Довідково-інформаційна:

>             матеріали науково-практичних конференцій

>             семінарів

>             нарад

>             тематичні проекти (буклети)

>             доповіді

>             виступи на педрадах

>             навчально-тематичні  плани роботи з учнями  (дітьми), педагогічними працівниками, батьками.

4.   Обліково-статистична:

>             облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць)

>             форми статистичної звітності встановленого зразка.

5.  Для службового використання:

>             індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування

>             журнали індивідуальних консультацій

>             протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи

>             матеріали псйхолого-педагогічних консиліумів

>             тексти (ключі) тестових методик

>             опитувальники

>             анкети

>             бланки відповідей.

Інформація:

>             список  телефонів  (адреси)  місцевих  спеціалізованих  центрів,  служб, консультацій медико-психологічного профілю;

>             телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практичної психології та соціальної роботи )методистів-психологів)

 

Вимоги до психологічного кабінету в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах

Психологічний кабінет дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів - це спеціально обладнане приміщення для здійснення професійної діяльності практичного психолога (соціального педагога).

1. Розташування кабінету в зручному для відвідувачів місці.

2.          Наявність на вхідних дверях таблички  "Практичний  психолог"  ("Соціальний
педагог").

3.          Затвердження керівником навчального закладу графіку роботи (на видному місці).

4.          Площа кімнати (не менше 12 кв. м).

5.          Матеріально-технічне оснащення (меблі (письмовий стіл, стільці, крісла, секційні
шафи для зберігання книг,матеріалів); сейф для зберігання обліково-статистичної
документації, документації для службового використання, дискет; канцелярське приладдя (папір (білий і кольоровий) форматом А-4, блокнот форматом А-3,  маркери,  фломастери,  матеріали  для  творчих  занять  (клей,  пластилін,
іграшки, ляльки), оргтехніка (комп'ютер, телефон (як засіб зв'язку), диктофон (по можливості)).

6.          Санітарно-гігієнічне, оформлення за технічними нормами (освітлення (природне, штучне),    звукова    ізоляція,    температура,    вологість,    кількість    розеток)    та естетичними вимогами (наявність кімнатних рослин, зображення природи);

                                Оформлення приміщення:

■      фарбування стелі у білий колір;

■      для приміщень з вікнами на сонячний бік - стіни повинні мати прохолодні
тони: блакитний, зеленуватий, салатний;

■      для  приміщень   з   вікнами,   орієнтованими  на  північ,   північний  захід,
північний  схід -  кольори  теплої гами:  жовтуватий,  світло-оранжевий,
пісковий;

■      підлога, незалежно від матеріалу, з якого вона зроблена, повинна мати
темніший колір, ніж стіни.

здійснюються згідно нормативних документів (Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001р. №691).

7.          Відповідне призначення психологічного кабінету.

8.          Наявність      інвентарної     книги      (Облік     товарно-матеріальних      цінностей психологічного   кабінету   навчальних   закладів   здійснюється   в   установленому порядку).

9.          Матеріали та документація кабінету (додаток № 1):

 

■      Нормативно-правові документи;

■      Навчально-методичні матеріали;

■      Довідково-інформаційні матеріали;

■      Обліково-статистичні документи;

■      Матеріали для службового використання;

■      Інформація (списки телефонів).

10.          Завідування   психологічним   кабінетом   покладається   керівником   навчального
закладу на практичного психолога (соціального педагога).

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz